ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρηματοοικονομικός γραμματισμός είναι η εκπαίδευση και κατανόηση να γνωρίζει κάποιος πώς γίνονται τα χρήματα, σπαταλούνται και αποταμιεύονται, καθώς και οι δεξιότητες και η ικανότητα χρήσης των οικονομικών πόρων για την λήψη αποφάσεων.

Είναι η ικανότητα κατανόησης και σωστής εφαρμογής των δεξιοτήτων οικονομικής διαχείρισης. Ο αποτελεσματικός οικονομικός προγραμματισμός, η σωστή διαχείριση των οφελών, ο ακριβής υπολογισμός των τόκων, και η κατανόηση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού γραμματισμού.

Επιπλέον, ο χρηματοοικονομικός γραμματισμός επιτρέπει στους ανθρώπους να κατανοήσουν τι χρειάζονται για να επιτύχουν ένα τρόπο ζωής ο οποίος είναι οικονομικά ισορροπημένος, βιώσιμος και ηθικός. Επίσης, βοηθά τους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τα χρήματα άλλων ανθρώπων, για μια επιχείρηση, ώστε να δημιουργήσουν κέρδη. 

Εμπειρικά στοιχεία υποδηλώνουν τη θετική επίδραση του χρηματοοικονομικού γραμματισμού στην οικονομική συμπεριφορά και την οικονομική κατάσταση σε διάφορους τομείς συμπεριφοράς. Τα άτομα που είναι οικονομικά καταρτισμένα κάνουν καλύτερους προυπολογισμούς, αποταμιεύουν χρήματα, χειρίζονται δάνεια και χρέη, σχεδιάζουν συνταξιοδοτικά προγράμματα για την συσσώρευση της περιουσίας. Γίνεται σαφές ότι αυτές οι δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, πολλά άτομα στερούνται αυτής της βασικής γνώσης και κατά συνέπεια δεν μπορούν να καλύψουν τα καθημερινά τους έξοδα.

Στόχοι του έργου

Να σχεδιάσει, να δοκιμάσει και να δημοσιεύσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πακέτο για εκπαιδευτές εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο θα τους καθοδηγήσει και θα τους υποστηρίξει στην εκπαίδευση των γυναικών NEET στον οικονομικό γραμματισμό.

Να παραδώσει μαθήματα κατάρτισης και να εκπαιδεύσει εκπαιδευτές ενηλίκων στο χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, καθώς και να παραδώσει αυτά τα μαθήματα σε μια ομάδα στόχων γυναικών ΝΕΕΤ, προκειμένου να ενισχυθεί και να διαιωνιστεί η κυματιστική επίδραση αυτών των μαθημάτων.

Οι εταίροι θα οργανώσουν δύο δραστηριότητες κατάρτισης για τη διδασκαλία της μάθησης που θα πραγματοποιηθούν στη Γαλλία και την Ιρλανδία και τρεις διεθνικές συναντήσεις. Κάθε συνεργάτης θα δοκιμάσει τους πρόσφατα αναπτυγμένους πόρους ενεργοποιώντας εκ νέου τις γυναίκες ΝΕΕΤ.

Αυτή η δοκιμή θα γίνει σε τοπικό επίπεδο και θα προσελκύσει 15 γυναίκες NEET σε κάθε χώρα-εταίρο. Όλοι οι συνεργάτες θα φιλοξενήσουν διάφορα events καθ ‘όλη τη διάρκεια του έργου.

Impact

Υπάρχουν μόνο λίγες πρωτοβουλίες της Ευρωπαικής Ένωσης για τη στήριξη του χρηματοοικονομικού γραμματισμού μεταξύ των ατόμων NEET (άτομα εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλης), ιδίως των γυναικών, μέσω της μάθησης με βάση το παιχνίδι.

Για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, οι κύριες επιδράσεις θα είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ικανότητας αυτοαξιολόγησης και εντοπισμός διαφορετικών τρόπων μάθησης, στρατηγικών και τεχνικών για τους ενήλικες μαθητές. Οι γυναίκες ΝΕΕΤ, αναμένεται να κατανοήσουν τα οικονομικά ζητήματα και να αναπτύξουν ή βελτιώσουν τις χρηματοοικονομικές τους δεξιότητες μέσω της πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαιδευτική εργαλειοθήκη.

Τι αναμένεται από τους εκπαιδευτές ενηλίκων

Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα υποστηριχθούν από τους οργανισμούς-εταίρους του έργου, μέσω των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παραδοτέων που θα αναπτυχθούν
και θα βοηθήσουν τις γυναίκες ΝΕΕΤ να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό.
Για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, οι κύριες επιδράσεις θα είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης,
ικανότητας αυτοαξιολόγησης και εντοπισμός διαφορετικών τρόπων μάθησης, στρατηγικών και τεχνικών για τους ενήλικες μαθητές.

Τι αναμένεται από τις γυναίκες Neet

Οι γυναίκες ΝΕΕΤ, αναμένεται να κατανοήσουν τα οικονομικά ζητήματα και να αναπτύξουν ή βελτιώσουν τις χρηματοοικονομικές τους δεξιότητες μέσω της πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαιδευτική εργαλειοθήκη.

Financial Literacy For Women

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη του ταμείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αφορά απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση μπορεί να πραγματατοποιηθεί απο τη λήψη των συγκεκριμένων πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται στο έργο

2020-1-EE01-KA204-077929

Copyright © 2021 FinLit4Women. All Rights Reserved

Μετάβαση στο περιεχόμενο