EESTI PEOPLE TO PEOPLE
(Estonia)

Eesti People to People on mitteriiklik organisatsioon, mis on registreeritud Eestis aastast 1997 ning mille tegevus algas juba aastal 1993 MTÜ People to People International esindajana. People to People missiooniks on rahvusvahelise teineteisemõistmise ja sidemete tugevdamine läbi hariduslike, kultuuriliste ja humanitaartegevuste, mis sisaldavad endas ideede ja kogemuste vahetamist erinevate riikide ja kultuuride vahel. MTÜ-l Eesti People to People on kümme liiget ning üle saja vabatahtliku. Organisatsioon võtab osa Erasmus+ KA1, KA2 ja KA3 ning EuropeAid, DAPHNE III, LLLP, Nordplus, NORDEN ja Europe for Citizens projektidest. Organisatsiooni liikmete, kui koolitajate, tegevuse põhisuundadeks on infokirjaoskus, digitaalne haridus, rahanduslik kirjaoskus, sooline võrdõiguslikkus, kaasamine, globaalne haridus, Euroopa kodakondsus ning Euroopa väärtused.

STANDO LTD
(Cyprus)

STANDO LTD (STANDOUTEDU) on Küprosel asuv teadusuuringutele ja hariduslikele tegevustele keskenduv organisatsioon. Meie missiooniks on teaduse ja innovatsiooni edendamine ning oleme Küprose Inimressursside Arendamise Ameti poolt akrediteeritud kutsehariduskeskus. Meie organisatsiooni peamisteks tugevusteks on kõrgelt kvalifitseeritud meeskond ja lai rahvusvaheliste partnerite võrgustik. Meie aktiivsed ja kogenud õppejõud, uurijad ja praktikud on pühendunud suurte kaasrahastatud projektide elluviimisele ning teevad koostööd mitmete organisatsioonidega nii Küprosel kui ka terves maailmas. Osaleme aktiivselt ning valmistame ette nii rahvuslikke kui ka rahvusvahelisi projekte, mille eesmärkideks on inimeste ja ühiskondliku ühtekuuluvuse edendamine.

MITRA FRANCE
(France)

Mitra France eesmärgiks on soodustada kultuuridevaheliste mõistmist ning tõsta teadlikkust sotsiaalsest, etnilisest, lingvistilisest ja kultuurilisest mitmekesisusest mitteformaalse õppe kaudu. Meie eesmärgiks on edendada loomingulisust ja uuenduslikkust sh ettevõtlust ja suurenenud konkurentsivõimet nii Euroopa kui ka maailma tööturul. Meie organisatsioonis tõstame noorte teadlikkust nende rollist ühiskonnas ning arendame digitaalseid pädevusi vähemate võimalustega noorte hulgas: töötud, rahvusvähemused, põgenikud ning madala oskustasemega isikud.

IKKAIDO LTD
(United Kingdom)

Ikkaido on mittetulundusühing, kellel on konsultatiivne staatus Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, kes on registreeritud heategevusorganisatsioon ning kes on üheks Marseille’ deklaratsiooni allkirjastanutest. MTÜ Ikkaido töötab igapäevaselt vähenenud võimalustega isikutega – NEET noored, migrandid, vähenenud vaimse heaolu- ja puudega isikud (eelkõige tüdrukud ja naised). Aitame neil toime tulla nende probleemidega ning motiveerime neid astuma samme parema tervise, taastumise ja kogukonda kaasatuse suunas. Olles olnud koordinaator enam kui 20-s ja partnerorganisatsioon mitmes Erasmus+ projektis on Ikkaidol olnud võimalik suurendada oma teadmisi spordis, juhendamises ja mentorluses ning omandada pädevusi noorte võimestamiseks füüsilise aktiivsuse, hariduse, ettevõtluse, töötamise, kultuuridevahelise õppimise, kommunikatsioon, IT ja sotsiaalmeedia kaudu.

Ikkaido Inclusive Martial Arts (Ireland)

Ikkaido IMA omab laialdast kogemust kaasavate vahendite väljatöötamises ning kaasavate mängude rakendamises, mida on võimalik kasutada igas sporditegevuses, suurenenud või vähenenud võime (eelkõige ratastooli kasutajad) korral ning mille eesmärgiks on kõigi kaasamine ühises tegevuses. Ikkaido IMA töötab vahendeid ja paber-, video- ning fotomaterjale kaasamise ja kaasavate mängude teemal, mis on suunatud eelkõige ratastooli kasutajatele. Kaasavad mängud on oluliseks tööriistaks, mis võimaldavad noorsootöötajal teha kindlaks füüsilises tegevuse osalemise takistuste iseloomu ja nende keerukuse. Organisatsiooni võtmetegevusteks on: kaasav väljaõpe, haridus ja kvalifikatsioonid noortejuhtidele, noorsootöötajatele, koolitajatele, tuutoritele, õpetajatele ja kvaliteedihindajatele; kaasavad füüsilised tegevused, kaasav noorte väljaõpe, koolitamine ja harimine; ettevõtlusalased ja tööturuks toimetulekuks vajalikke oskusi käsitlevad töötoad; regulaarsed füüsilise treeningu sessioonid, mis sisaldavad endas võitluskunste, tai chi’d ja meditatsiooni.

Innovation Hive
(Greece)

Innovation Hive on Kreekas asuv eraõiguslik mittetulundusühing, mis keskendub teadusele ja innovatsioonile. Meie tegevuse eesmärgiks on Euroopa ühiskondade majandusliku ja sotsiaalse sidususe edendamine, innovatsiooniprobleemidele lahenduste leidmine ning kasvu ja jätkusuutlikkuse saavutamine. Meie organisatsiooni filosoofia aluseks on nende eesmärkide saavutamine koosloomel põhinevate meetodite ja nelja osaleja (quadruple helix) kontseptsiooni kaudu. Tööstuse, teaduse ja kodanikuühiskonna sidususrühmade kaasamise eesmärgiks on sidemete loomine ettevõtete, akadeemiliste ringkondade ja kodanikuorganisatsioonide vahel, mis omakorda võimaldab kombineerida teadmisi, oskusi, vahendeid, väärtusi ja motivatsiooni. Meie lõppeesmärgiks on saavutada muutusi ühiskondades ning viia edukalt ellu kõrgemaid sotsiaalse innovatsiooni põhimõtteid.

Financial Literacy For Women

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

2020-1-EE01-KA204-077929

Copyright © 2021 FinLit4Women. All Rights Reserved

Skip to content