Projekti kohta

Rahanduslik kirjaoskus on õpetus sellest, kuidas teenida raha, kuidas seda kulutada ja koguda ning see tagab oskused ja võimed raha eesmärgipäraseks kasutamiseks.

Rahanduslik kirjaoskus sisaldab endas nii finantsalaseid oskusi kui ka nende mõistmist. Efektiivne rahaasjade planeerimine, võlgnevuste haldamine, intresside täpne arvutamine ning raha ajaväärtuse mõistmine on kõik rahandusliku kirjaoskuse tunnusjoonteks.

Mõju

Euroopa Liidus on vaid mõned üksikud initsiatiivid NEET sihtrühma, eelkõige naiste, rahandusliku kirjaoskuse tõstmiseks mängupõhise õppe kaudu.

Sellel põhjusel toetavad käesoleva projekti partnerorganisatsioonid täiskasvanute koolitajaid uute koolitusprogrammide ja intellektuaalsete väljundite kaudu. Selle eesmärgiks on aidata NEET naistel omandada uusi rahandusliku kirjaoskusega seotud teadmisi ja pädevusi.

Mida täiskasvanute koolitajatelt oodatakse

Täiskasvanute koolitajate jaoks on projekti põhiväljunditeks kriitilise mõtlemise arendamine, enesehindamise oskuste omandamine ning täiskasvanute õppijate õppimisstiilide, -strateegiate ja –viiside tundmaõppimine.

Mida oodatakse NEET-naised

NEET naised aga õpivad digitaalse tööriistakasti abil paremini mõistma rahandusalaseid küsimusi ja arendavad oma rahanduslikku kirjaoskust.

Väljundid

01

Kombineeritud rahandusliku kirjaoskuse õppekava ja käsiraamat

Projekti põhiväljundina oli välja töötatud kombineeritud rahandusliku kirjaoskuse õppekava ja käsiraamat NEET naistele.

02

Rahandusliku Kirjaoskuse Digitaalne Mäng

Käesoleva väljundi raames loodi hariduslik digitaalne mäng, mis on nii oskusi arendav kui ka NEET naised jaoks kaasahaarav ning motiveerib arendama rahanduslikku kirjaoskust.

03

Rahanduslikku kirjaoskust õpetavate rollimängude käsiraamat

Õppekava ja käsiraamatu kasutamise hõlbustamiseks ning kvaliteetse õppeprotsessi tagamiseks töötati välja ka rahanduslikku kirjaoskust õpetav rollimängude käsiraamat. Käsiraamat tagab täiskasvanute koolitajatele vajalikud vahendid NEET naiste rahandusliku kirjaoskuse omandamise toetamiseks.

04

Raha haldamist õpetav lauamäng

Mängupõhine õpe nii digitaalsel kui ka traditsioonilisel kujul on saanud palju tähelepanu viimase kümnendi jooksul. Seda võib pidada üheks kõige tõhusamaks ja levinumaks mitteformaalse õppe meetodiks.

Meile meeldiks kuulda

Oleme valmis vastama kõigile teie küsimustele.

Financial Literacy For Women

Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.

2020-1-EE01-KA204-077929

Copyright © 2021 FinLit4Women. All Rights Reserved

Skip to content