Projektist

Rahanduslik kirjaoskus on õpetus sellest, kuidas teenida raha, kuidas seda kulutada ja koguda ning see tagab oskused ja võimed raha eesmärgipäraseks kasutamiseks.

Rahanduslik kirjaoskus sisaldab endas nii finantsalaseid oskusi kui ka nende mõistmist. Efektiivne rahaasjade planeerimine, võlgnevuste haldamine, intresside täpne arvutamine ning raha ajaväärtuse mõistmine on kõik rahandusliku kirjaoskuse tunnusjoonteks.


Rahanduslik kirjaoskus võimaldab paremini mõista, kuidas saavutada sellist elustiili, mis oleks tasakaalustatud, jätkusuutlik, eetiline ja vastutustundlik. Tänu sellele saavad ka ettevõtjad oskuslikult rahaga ümber käia ning tõsta ettevõtete käivet ja kasumit.
Senised uurimused on näidanud, et rahanduslikul kirjaoskusel on positiivne mõju finantsalasele käitumisele ja staatusele.


On selge, et kõik need oskused on äärmiselt olulised, kuid paraku paljudel inimestel need puuduvad, millest tulenevalt ei ole nad alati võimelised majanduslikult toime tulema.

Rahandusliku kirjaoskusega isikud planeerivad paremini oma eelarvet ja kulutusi ning säästavad rohkem ; tulevad paremini toime finantsturul; planeerivad edukamalt oma pensionipõlve ning lõpuks on ka suurema tõenäosusega võimelised saavutama majandusliku heaolu.

Projekti eesmärgid

  • Töötada välja, piloteerida ja avaldada uuenduslikud täiskasvanute koolitajatele mõeldud õppematerjalid, mis juhendavad ja toetavad rahandusliku kirjaoskuse õpetamist NEET naistele.
  • Korraldada rahandusliku kirjaoskust käsitlevaid koolitusi nii täiskasvanute koolitajatele kui ka NEET naistele eesmärgiga võimendada koolituste mõju.

Projekti partnerid korraldavad kaks koolitust Prantsusmaal ja Iirimaal ning kolm rahvusvahelist kohtumist. Iga partnerorganisatsioon piloteerib valminud materjalid kaasates sellesse 15 NEET sihtrühma kuuluvat naist. Piloteerimise viib läbi iga partnerorganisatsioon oma asukohariigis. Projekti vältel korraldavad kõik projekti partnerid mitmeid üritusi.

Mõju

Euroopa Liidus on vaid mõned üksikud initsiatiivid NEET sihtrühma, eelkõige naiste, rahandusliku kirjaoskuse tõstmiseks mängupõhise õppe kaudu.

Sellel põhjusel toetavad käesoleva projekti partnerorganisatsioonid täiskasvanute koolitajaid uute koolitusprogrammide ja intellektuaalsete väljundite kaudu. Selle eesmärgiks on aidata NEET naistel omandada uusi rahandusliku kirjaoskusega seotud teadmisi ja pädevusi.

Mida täiskasvanute koolitajatelt oodatakse

Täiskasvanute koolitajate jaoks on projekti põhiväljunditeks kriitilise mõtlemise arendamine, enesehindamise oskuste omandamine ning täiskasvanute õppijate õppimisstiilide, -strateegiate ja –viiside tundmaõppimine.

Mida oodatakse NEET-naised

NEET naised aga õpivad digitaalse tööriistakasti abil paremini mõistma rahandusalaseid küsimusi ja arendavad oma rahanduslikku kirjaoskust.

Financial Literacy For Women

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

2020-1-EE01-KA204-077929

Copyright © 2021 FinLit4Women. All Rights Reserved

Skip to content