Kombineeritud rahandusliku kirjaoskuse õppekava ja käsiraamat

Projekti üheks põhiväljundiks oli NEET naistele mõeldud kombineeritud rahandusliku kirjaoskuse õppekava ja käsiraamatu väljatöötamine. Selle eesmärgiks on arendada NEET naiste oskusi ja pädevusi, et nad oleksid teadlikud erinevatest finantsalastest kontseptsioonidest, oleksid võimelised ära tundma finantsriske ja võimalusi ning oleksid võimelised langetama olukorrale vastavaid otsuseid. Lisaks eeltoodule on eesmärgiks tõsta nende enesekindlust majanduslikes küsimustes ning seeläbi tagada võrdväärne osalemine ühiskondlikus elus. Valminud õppekava ja käsiraamat on mõeldud kasutamiseks koos teiste väljunditega ning on aluseks laiemale õpivahendite komplektile. Nii õppekava kui ka käsiraamat on saadaval eesti, inglise, prantsuse ja kreeka keeltes.

LOE PDF-i SIIT
Rahandusliku Kirjaoskuse Digitaalne Mäng

Käesoleva väljundi raames loodi uuenduslik hariduslik mäng, mis on nii oskusi arendav kui ka õppijate jaoks kaasahaarav ning motiveerib arendama rahanduslikku kirjaoskust. Meie hinnangul on seda võimalik saavutada digitaalse mängupõhise keskkonna abil. Lisaks muudele uuenduslikele funktsioonidele, võimaldab antud keskkond esitleda multimeedia materjale, teha järgi protsesse ja luua struktureeritud lugusid ning stsenaariume (mis on kohandatud mänguformaadile ja reeglitele). Stsenaariumid luuakse lähtudes vajaduste analüüsi tulemustest, mis tagab nende vastavuse projekti eesmärkidele. Digitaalsetel hariduslikel mängudel on võimalus olla olulisteks koolitusvahenditeks tänu nende interaktiivsusele, ligitõmbavusele ja kaasahaaravusele. Valminud uuenduslik õppematerjal vastab NEET naiste vajadustele ja soodustab rahandusliku kirjaoskuse omandamist. Õppevahendeid saab kasutada nutitelefonides, mis on kõige levinuimaks platvormiks antud sihtrühma puhul. Mäng tõlgiti eesti, inglise, prantsuse ja kreeka keelde.

LOE PDF-i SIIT
Rahanduslikku kirjaoskust õpetavate rollimängude käsiraamat

Uue õppekava ja käsiraamatu kasutamise hõlbustamiseks ning kvaliteetse õppeprotsessi tagamiseks töötati välja ka rahanduslikku kirjaoskust õpetav rollimängude käsiraamat. Käsiraamat tagab täiskasvanute koolitajatele vajalikud vahendid NEET naiste rahandusliku kirjaoskuse omandamise toetamiseks. Käsiraamatus keskendutakse finantsoskuste õpetamisele rollimängude ja stsenaariumite abil. Rollimängu harjutuses võtavad osalejad endale stsenaariumi tegelaste rollid. Stsenaarium ise võib olla kas välja mõeldud või põhineda tegelikkuses juhtunul. Käsiraamatuga tuleb kaasa ka mitu partnerite endi poolt välja töötatud rahaga ümberkäimist õpetavat stsenaariumit. Positiivse ja tulemusliku rollimängu kogemuse tagamiseks töötasid partnerid välja kergesti kopeeritavad materjalid, realistlikud stsenaariumid ja selged juhised osalejatele. Iga rollimängu harjutus lõppeb põhjaliku refleksiooniga, kus osalejad saavad jagada oma kogemusi ja õpitut. Käsiraamat jaguneb kaheks osaks. Esimene osa sisaldab teooria ja metoodika peatükke ning üksikasjalikku juhist rollimängu koostamiseks. Käsiraamatu teine osa sisaldab stsenaariume, mis katab mitut erinevat rahandusliku kirjaoskusega seotud valdkonda. Materjal on saadaval neljas keeles – eesti, inglise, prantsuse ja kreeka.

LOE PDF-i SIIT
Raha haldamist õpetav lauamäng

Mängupõhine õpe nii digitaalsel kui ka traditsioonilisel kujul on saanud palju tähelepanu viimase kümnendi jooksul. Seda võib pidada üheks kõige tõhusamaks ja levinumaks mitteformaalse õppe meetodiks. Mängupõhise õppe peamiseks eeliseks on selle võime vastata sihtrühma vajadustele ning anda teadmisi meeldival ja mitteformaalsel viisil. On viidatud, et mängupõhine haridus arendab selliseid sotsiaalseid oskusi nagu näiteks koostöö tegemine, kriitiline mõtlemine, otsuste langetamine, juhtimine jne. Käesoleva väljundi eesmärgiks on võidelda teatud inimrühmade marginaliseerimise ja diskrimineerimise vastu ning nende võimestamine finantsalaste oskuste õpetamise kaudu. Nii mäng kui ka selle juhend tõlgiti nelja keelde – eesti, inglise, prantsuse ja kreeka.

Financial Literacy For Women

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest. 

2020-1-EE01-KA204-077929

Copyright © 2021 FinLit4Women. All Rights Reserved

Skip to content